fbpx
Title Image

Egzamin mistrzowski i czeladniczy w zawodzie OPTYK OKULAROWY

W Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej działa Komisja Egzaminacyjna.

Egzaminy mistrzowski i czeladniczy w zawodzie optyk okularowy przeprowadzane są w sesjach wiosennej i jesiennej. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu prosimy o przysyłanie zgłoszeń do biura KRIO.

Ważnym elementem systemu egzaminowania w rzemiośle jest jednolitość wymagań stawianych kandydatom do egzaminów, bez względu na miejsce składania egzaminów. Organizowane są spotkania przewodniczących komisji egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów z terenu całego kraju, mające na celu wspólne ustalenie zakresów egzaminów, zestawów zadań praktycznych, zestawów pytań. Takie działania mają na celu podnoszenie poziomu jakościowego egzaminów. Działalność egzaminacyjna izb rzemieślniczych stanowi możliwość potwierdzenia kwalifikacji zawodowych nabytych w drodze długoletniej pracy zawodowej i zawodowego przygotowania teoretycznego.

Uzyskiwanie rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych w trybie izbowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest znanym i stosowanym rozwiązaniem w kręgu państw członkowskich UE.

 

Najbliższy egzamin odbędzie się jesienią 2024.

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Egzamin mistrzowski jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określanego w:

 1. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
 2. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Najbliższy egzamin odbędzie się jesienią 2024.

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie MEN w sprawie egz. czeladniczego, egz. mistrzowskiego oraz egz. sprawdzającego przeprowadzanych  przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2468 z późn. zm.):

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie,
  w którym zdaje egzamin, a także:

  • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności
  w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego składają dokumenty w Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej w Warszawie, ul. Przy Agorze 28.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego składa następujące dokumenty*:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk do pobrania.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej (min. szkoła zawodowa).
 3. Świadectwo czeladnicze lub inne równorzędne.
 4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, świadectwa pracy, zaświadczenie od aktualnego pracodawcy lub oświadczenie kandydata)
 5. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty na konto KRIO:

Opłata za egzamin mistrzowski na 2024 rok wynosi 1 938,94

Nr rachunku bankowego:

BANK MILLENNIUM S.A. numer konta:  81 1160 2202 0000 0001 1475 0831

*Skany dokumentów (przed dokonaniem płatności) należy przesłać mailem na adres: biuro@krio.org.pl Po ich rozpatrzeniu przez Izbę, otrzymają Państwo informację o dopuszczeniu do egzaminu i wskazany termin uregulowania opłaty za egzamin. Należy mailem przesłać potwierdzenie przelewu.

Uwaga!

Przed przystąpieniem do egzaminu należy w Izbie przedłożyć oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia oraz dostarczyć zdjęcie. 

Informacja o wymaganych dokumentach jakie należy złożyć do egzaminu mistrzowskiego zawarta jest na odwrocie wniosku

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO (w formacie Word oraz PDF)

Struktura egzaminu mistrzowskiego

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

ETAP PRAKTYCZNY

 • polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne;
 • przeprowadzany jest w wytypowanych zakładach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych;
 • czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

ETAP TEORETYCZNY – składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część pisemna (testy) polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:

 1. rachunkowość zawodowa z kalkulacją,
 2. dokumentacja działalności gospodarczej,
 3. rysunek zawodowy,
 4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
 6. podstawowe przepisy prawa pracy,
 7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
 8. podstawy psychologii i pedagogiki,
 9. metodyka nauczania.

Czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż
45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut.

Część ustna – polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 1. technologia,
 2. maszynoznawstwo,
 3. materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy (należy złożyć w KRIO wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).

Egzamin poprawkowy mistrzowski – 50 % opłaty pierwszej.

Wniosek o egzamin poprawkowy do pobrania: https://bit.ly/41louqO

Opłaty dodatkowe:

 • za wydanie ozdobnego dyplomu mistrzowskiego/świadectwa czeladniczego (odbiór osobisty w biurze KRIO w Warszawie) 100,00 zł
 • za wysyłkę ozdobnego dyplomu mistrzowskiego/świadectwa czeladniczego doliczana jest dodatkowa opłata 30,00 zł

Aby zamówić dyplom ozdobny należy wypełnić formularz online: https://bit.ly/3iAV5rD

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Egzamin czeladniczy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określanego w:

 1. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
 2. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Najbliższy egzamin odbędzie się jesienią 2024.

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie MEN w sprawie egz. czeladniczego, egz. mistrzowskiego oraz egz. sprawdzającego przeprowadzanych  przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2468 z późn. zm.):

Do egzaminu czeladniczego Izba Rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
  i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego składają dokumenty w Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej w Warszawie, ul. Przy Agorze 28.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego składa następujące dokumenty*:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk do pobrania
 2. Świadectwo ukończenia szkoły.
 3. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu – 3 lata (świadectwa pracy, zaświadczenie od aktualnego pracodawcy lub oświadczenie kandydata)

lub

zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych (dot. uczestników praktycznej nauki zawodu dorosłych)

lub

dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin (oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin)

lub

zaświadczenie o zdanym egzaminie sprawdzającym lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu).

 1. Zaświadczenie o przynależności kandydata lub pracodawcy kandydata do Cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych).
 2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty na konto KRIO:

Opłata za egzamin czeladniczy na 2024 rok wynosi 969,46

Nr rachunku bankowego:

BANK MILLENNIUM S.A. numer konta:  81 1160 2202 0000 0001 1475 0831

*Skany dokumentów (przed dokonaniem płatności) należy przesłać mailem na adres: biuro@krio.org.pl Po ich rozpatrzeniu przez Izbę, otrzymają Państwo informację o dopuszczeniu do egzaminu i wskazany termin uregulowania opłaty za egzamin. Należy mailem przesłać potwierdzenie przelewu.

Uwaga!

Przed przystąpieniem do egzaminu należy w Izbie przedłożyć oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia oraz dostarczyć zdjęcie. 

Informacja o wymaganych dokumentach jakie należy złożyć do egzaminu czeladniczego zawarta jest na odwrocie wniosku

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO (w formacie Word oraz PDF)

Struktura egzaminu czeladniczego

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

ETAP PRAKTYCZNY:

  • o polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne;
  • o przeprowadzany jest on w wytypowanych warsztatach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych;
  • o czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

ETAP TEORETYCZNY– składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część pisemna (testy) – polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:

 1. rachunkowość zawodowa,
 2. dokumentacja działalności gospodarczej,
 3. rysunek zawodowy,
 4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
 6. podstawowe przepisy prawa pracy,
 7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż
45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut

Część ustna – polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 1. technologia,
 2. maszynoznawstwo,
 3. materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy (należy złożyć w KRIO wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).

Egzamin poprawkowy czeladniczy – 50 % opłaty pierwszej.

Wniosek o egzamin poprawkowy do pobrania: https://bit.ly/3KLOvIZ

 

Opłaty dodatkowe:

 • za wydanie ozdobnego dyplomu mistrzowskiego/świadectwa czeladniczego (odbiór osobisty w biurze KRIO w Warszawie) 100,00 zł
 • za wysyłkę ozdobnego dyplomu mistrzowskiego/świadectwa czeladniczego doliczana jest dodatkowa opłata 30,00 zł

Aby zamówić dyplom ozdobny należy wypełnić formularz online: https://bit.ly/3iAV5rD