10 lutego 2013

Historia KRIO

GENEZA POWSTANIA KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ IZBY OPTYCZNEJ

Historia utworzenia KRIO sięga czasu kiedy środowisko optyków miało swoją reprezentację ogólnopolską w ramach struktur administracji rzemiosła w formie Komisji Branżowej usytuowanej przy ówczesnym Centralnym Związku Rzemiosła Polskiego. Pierwszym przewodniczącym Komisji był kolega Bernard Mroziński, który wraz z kolegą Stanisławem Kulińskim, będącym etatowym pracownikiem Związku, kierowali jej pracami. Następnie samodzielnym przewodniczącym Komisji był kolega Stanisław Kuliński.Komisja odgrywała ważną dla optyków rolę i należy zauważyć, że nie każda branża miała tak zorganizowane przedstawicielstwo w ramach centralnych struktur samorządu rzemieślniczego. Podstawowym zadaniem Komisji była redystrybucja maszyn i urządzeń oraz konsultacje
z Ministerstwem Finansów przy ustalaniu wysokości ryczałtów (karta podatkowa), negocjowanie poziomów zyskowności itp.

Kolejnymi przewodniczącymi tej Komisji byli koledzy Wacław Sękul oraz Piotr Voigt. W latach 8O-tych w pierwszym okresie zmian ustrojowych i gospodarczych, niektóre funkcje Komisji straciły rację bytu i uległa ona rozwiązaniu.

W roku 1990 utworzone zostało z inicjatywy optyków śląskich i krakowskich Stowarzyszenie Optyków Polskich (SOP). Jego przewodniczącym został kolega Piotr Voigt z Krakowa. Skuteczność działań SOP była niewystarczająca w stosunku do oczekiwań optyków, głównie z powodu ograniczonych możliwości dostępnych dla warunków prawnych Stowarzyszenia, gdyż nie mogło ono być reprezentantem rzemieślniczego samorządu zawodowego.Inną przeszkodą był brak oddziałów regionalnych a to utrudniało zarządowi SOP-u bieżące robocze kontakty z optykami z odda¬lonych części Polski.

W 1993 roku. wymienione wyżej przyczyny stały się powodem rozwiązania Stowarzyszenia .Kolegom Czesławowi Dutkiewiczowi, Aleksandrowi Filakowi oraz Józefowi Kołderowi powierzono misję zbudowania koncepcji i utworzenia nowejorga¬nizacji ogólnopolskiej, lepiej dopasowanej do zmieniających się dynamicznie warunków ustrojowych i gospodarczych jak też dostosowanej do nowych oczekiwań optyków. W tym samym czasie optycy wielkopolski podjęli niezależne działania zmierzające do utworzenia organizacji o zasięgu ogólnopolskim. Szczególną aktywność wykazywał tu kolega Czesław Dutkiewicz. Powstała wówczas koncepcja utworzenia Cechu Optyków Rzeczpospolitej.
Wprowadzenie w życie tej koncepcji okazało się w praktyce jednak niemożliwe. Nie pozwalały na to zapisy ustawy o wykonywaniu rzemiosła. Ten akt prawny nie dopuszczał do zrzeszania w cechu ogólnopolskim, cechów regionalnych. Ten rodzaj struktury organizacyjnej nie byłby więc reprezentatywny dla wszystkich polskich optyków. Reprezentatywność była jednym z podstawowych warunków a zarazem celów, które miały być atrybutem tej organizacji. W ramach dalszych poszukiwań, zrodziła się koncepcja utworzenia Izby Rzemieślniczej z siedzibą w Warszawie.
Podstawowym argumentem przemawiającym za powołaniem Izby był fakt, że mogła to być organizacja ustawowo mieszcząca się w strukturach rzemiosła.Izba mogła zrzeszać autonomiczne Cechy regionalne w zgodzie z regulacjami ustawowymi. Zgodnie z pierwszym statutem izby, cechom zapewniony zostałwpływ na charakter i pracę KRIO, poprzez statutową Radę Starszych.

Zjazd założycielski odbył się 20 stycznia 1996 r. w Warszawie. Uczestniczyli w nim delegaci z Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku, Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach, Małopolskiego Cechu Optyków w Krakowie, Cechu Optyków Rzeczpospolitej w Poznaniu, Dolnośląskiego Cechu Optyków we Wrocławiu oraz Cechu Optyków w Warszawie. W pracach nad powołaniem Izby pełną aktywność wykazy¬wali optycy ze wszystkich regionów Polski , a osobiście uczestniczyli w tych działaniach Czesław Dutkiewicz, Józef Kołder, Aleksander Filak, Aleksander Lewandowski, Wiesław Koczorowski, Zbigniew Dębiński, Tadeusz Ratajski, Marek Kołodziej, Antoni Waligórski, Andrzej Biernacki, Wiesław Gabrysiak i Marek Jakubowicz.

Dnia 20 stycznia 1996 roku odbył się zjazd założycielski delegatów wybranych przez Walne Zgromadzenia 7 cechów regionalnych. Podczas zjazdu uchwalony został statut oraz zgodnie z jego zapisami odbyły się wybory prezesa oraz organów statutowych. Prezesem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej wybrany został Marek Jakubowicz. Procedura formalnego utworzenia KRIO zakończyła się 22 kwietnia 1996 r. Tego dnia KRIO wpisana została przezSąd Wojewódzki w Warszawie do Rejestru Izb Rzemieślniczych.

W kwietniu 2007 na warszawskich Bielanach, KRIO dokonała otwarcia nowej, własnej siedziby. Stanowi ona doskonałe zaplecze wy¬kładowe dla centrum edukacji ustawicznej optyków. Rozwój, podnoszenie poziomu kwalifikacji oraz stały wzrost kompetencji zawo-dowych optyków jest jednym ze strategicznych celów, do których zmierza Izba a zmieniona, dostosowana do nowych wyzwań siedziba, będzie służyła głównie realizacji tych zadań.