7 września 2013

NAZWY TOWARÓW I USŁUG NA PARAGONACH FISKALNYCH

NAZWY  TOWARÓW  I  USŁUG  NA  PARAGONACH  FISKALNYCH

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  FINANSÓW  W  SPRAWIE  KAS  FISKALNYCH

          Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, 1 kwietnia 2013 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 1 października 2013. Zgodnie z treścią rozporządzenia, paragon fiskalny powinien zawierać : nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru i usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy”.

          Od dnia opublikowania rozporządzenia, w prasie podatkowej ( i nie tylko) pojawiło się wiele artykułów i interpretacji odnoszących do tych zapisów. się wiele artykułów i interpretacji odnoszących do tych zapisów. Początkowe wykładnie organów podatkowych literalnie odnosiły się do zapisów rozporządzenia, nie zauważając sytuacji odmiennych od sprzedaży przysłowiowych już jabłek. Z czasem pojawiły się
wykładnie mówiące, m.in. że „ przepis o jednoznacznej identyfikacji towarów i usług
podatnicy użytkujący kasy nieposiadajace możliwości technicznych spełnienia wymagań w
nim określonych stosują odpowiednio ( tzn. stosują przepis §8 ust.1 pkt 6 z uwzględnieniem
możliwości technicznych kasy).” ( pismo Podsekretarza Stanu Macieja Grabowskiego
do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Skarbowych z dnia 9.08.2013 sygn. PT/
8183/145/ 527/MHL/13/RD82437). Urzędnicy Ministerstwa Finansów zapewniają
również, że podatnicy nie będą zmuszani do ponoszenia dodatkowych kosztów i wymiany
dotychczasowych kas rejestrujących.
W większości zakładów optycznych wykorzystywane są kasy rejestrujące (fiskalne),
które w odniesieniu do naszego podstawowego produktu – okularów korekcyjnych, nie
dają możliwości w pełni jednoznacznego ich nazwania. Istnieje oczywiście możliwość
zaprogramowania w kasie nazw bardziej szczegółowych niż powszechnie używana „ okulary
korekcyjne” – np. okulary korekcyjne jednoogniskowe, okulary korekcyjne progresywne,
okulary korekcyjne dwuogniskowe, czy też okulary korekcyjne do bliży, okulary korekcyjne
do dali, okulary korekcyjne przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne fotochromowe ……, (
chociaż w rozumieniu przepisów skarbowych są to nadal nazwy grup towarowych).
Nikt z nas nie jest jednak w stanie przewidzieć jakie soczewki i w jakich oprawach zamawiać
będą klienci i na tej podstawie programować jednoznaczne nazwy okularów, lub nadawać
inne nazwy wykonywanym okularom. Kasy fiskalne ( w przeciwieństwie do drukarek
fiskalnych współpracujących z odpowiednimi programami komputerowymi) nie umożliwiają
również zamieszczania na paragonach dodatkowego opisu rozwijającego nazwę towaru lub
usługi, o czym mówi rozporządzenie.
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna skierowała w dniu 18.06.2013 pismo do Ministra
Finansów, w którym przedstawiła powyższe argumenty i poprosiła o wykładnię przepisów
rozporządzenia w odniesieniu do specyfiki zakładów optycznych :
„ Optycy uważają, iż proponowane opisy na paragonach fiskalnych : „okulary
korekcyjne”, lub jeżeli będzie to niezbędne, bardziej szczegółowe: „okulary korekcyjne
jednoogniskowe”, „okulary korekcyjne do dali”,  „okulary korekcyjne do bliży”,„okulary
korekcyjne progresywne” w przypadku wykonywania kompletnych okularów oraz opisy „
oprawa okularowa + np. przełożenie soczewek „ albo „ soczewki okularowe + np. wymiana
soczewek” w przypadku ich wymiany, pozwalają na precyzyjne określenie wysokości
powstających zobowiązań podatkowych. Wobec wcześniejszego omawiania z klientem ceny
towaru i usługi pozwalają również na kontrolowanie przez klientów ceny ich nabycia.
Wobec powyższego Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej zwraca się z prośbą
o analizę zapisów Rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących
w odniesieniu do specyfiki zakładów optycznych i wyjaśnienie czy proponowany przez
optyków sposób nazwania na paragonach fiskalnych podstawowych towarów i usług
dostarczanych przez zakłady optyczne (okulary korekcyjne, oraz wymiana w okularach
korekcyjnych opraw i soczewek) spełni wymogi rozporządzenia,  wobec praktycznego
braku możliwości podawania przy ich sprzedaży z wykorzystaniem kas fiskalnych nazw
pozwalających na bardziej jednoznaczną identyfikację.
Dla uniknięcia licznych próśb optyków o indywidualne interpretacje przepisów na
podstawie Ordynacji Podatkowej  – prosimy o wydanie jednolitej wykładni przepisów w tym
względzie.”
W odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 19.07.2013 (sygn. PT7/8183/118/442/ ARH/
13/RWPD60576/RD73835) znajdujemy potwierdzenie stanowiska KRIO:
„ Zaprezentowane podejście do zagadnienia „jednoznacznej nazwy towaru lub usługi
na paragonie fiskalnym”, w ocenie Ministerstwa Finansów, jest co do zasady właściwe
i oddaje intencje prawodawcy. Należy jedynie zaznaczyć, ze w przypadku gdy system
kasowy pozwala na bardziej szczegółową identyfikację sprzedawanych okularów, jak na
przykład wspomniane przez Pana sieciowe zakłady optyczne wyposażone w komputerowe
programy obsługi klienta współpracujące z drukarkami fiskalnymi – to identyfikacja towarów
powinna być bardziej szczegółowa” .
Treść pisma KRIO oraz odpowiedź Ministerstwa Finansów zamieszczamy poniżej.
W odpowiedzi znajdujemy również adnotację, iż „ niniejsze wyjaśnienie nie stanowi
interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r – Ordynacja podatkowa”, ponieważ taką interpretację stanowi odpowiedź właściwego
Urzędu Skarbowego na indywidualne zapytanie podatnika.
Dla uspokojenia jednak osób zaniepokojonych tym sformułowaniem można przytoczyć
treść pisma skierowanego w dniu 9.09.2013 przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Finansów p. Macieja Grabowskiego do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli
Skarbowej ( sygn. PT/8183/145/527/MHL/13/RD82437) . Znajdujemy w nim stwierdzenie,
iż „ podatnik powinien użyć oznaczenia nazw towarów i usług do oferowanego asortymentu
tak, aby do użytej nazwy towaru i usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej
stawki podatku i aby użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem
i usługą, przy czym wprowadzony w przepisie §8 ust.1 pkt 6 rozporządzenia z 2013r
wymóg „jednoznaczności” wyłącza możliwość stosowania nazw grup towarowych”.
Dalej znajdujemy jednak potwierdzenie, iż „ stosowana przez podatnika kasa rejestrująca
(system kasowy) i jej możliwości techniczne ( w kontekście prowadzonej przez podatnika
działalności, w szczególności jej zakresu) mogą mieć istotny wpływ na wymagania, co do
sposobu identyfikacji towarów i usług, w tym znaczeniu, że brak możliwości technicznych
będzie skutkować mniej szczegółowym prowadzeniem identyfikacji (tj. dostosowanym do
możliwości kasy)”. W przywołanym przykładzie kwiaciarni czytamy, iż „zważywszy, że
ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej podlega dany towar (lub usługa),
którym, w przypadku sprzedaży kwiatów w kwiaciarni, jest pewien produkt finalny (bukiet),
składający się z wielu komponentów, nie ma konieczności i uzasadnienia wyliczania
wszystkich jego elementów składowych”.
Analogia do okularów korekcyjnych wydaje się nader wyraźna.
Pismo kończy się apelem do dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej,
aby w początkowym okresie obowiązywania rozporządzenia, jeżeli kontrolowani podatnicy
nie dostosują nazw oferowanych towarów i usług do jego wymogów, ale nie spowoduje to
uszczupleń w naliczeniu podatków, ograniczyli działania podległych im organów „przede
wszystkim do wskazywania podatnikom na konieczność zapewnienia stosowania nowych
zasad określonych w rozporządzeniu z 2013r.”
W dniu 27.08.2013 Dziennik Gazeta Prawna zamieścił informację, iż do końca roku
kontrole skarbowe nie będą karały podatników za niedostosowanie się do nowych przepisów.
Jest to zapewne efekt powyżej przywołanego pisma.  Stąd kontrole ruszą zapewne dopiero
po nowym roku, ale warto zawczasu zaprogramować bardziej szczegółowo kasy fiskalne i
przyzwyczaić się do nowych nazw .
Póki co inne gazety ani portale nie powtarzają tej informacji, ale Dziennik Gazeta
Prawna wydaje się wiarygodnym źródłem informacji w tym względzie. Poniżej link do
artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/727861,kontrola-skarbowa-urzedy-skarbowe-nie-
beda-karac-przedsiebiorcow-za-niedostosowanie-kas-fiskalnych-do-nowych-przepisow.html
Niestety w odniesieniu do oferowanych w zakładach optycznych wyrobów gotowych,
takich jak okulary przeciwsłoneczne, galanteria, soczewki kontaktowe i płyny do ich
pielęgnacji będziemy zmuszeni do zaprogramowania w kasach fiskalnych ich nazw, podobnie
jak w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczonych usług optycznych. Jeżeli
sprzedajemy oddzielnie oprawy okularowe lub dokonujemy przełożeń soczewek, albo
wymieniamy soczewki w okularach klientów, zaprogramowania w kasie będą wymagały
również nazwy przynajmniej najczęściej oferowanych opraw okularowych i soczewek. Tą
możliwość zapewniają jednak wszystkie dostępne kasy fiskalne, a korzystna wykładnia
przepisów rozporządzenia w odniesieniu do naszych podstawowych produktów – okularów
korekcyjnych, nie zmusza nas do wymiany posiadanych urządzeń fiskalnych.

Paweł Kołder
Wiceprezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej