3 grudnia 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 stycznia 2021

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).  Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian, jest ona wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Obejmuje ona stopniowo:

od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,
od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Uwaga: DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH NA UMOWY O PRACĘ (nie dotyczy umów cywilno-prawnych tj. zleceń czy o dzieło).

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa:

Każdy pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy z instytucją finansową zarządzającą programem (np. PZU, PKO itd. itp.) w terminach:

dla jednostek sektora finansów publicznych:

  • umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
  • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

dla pozostałych podmiotów:

  • umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
  • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana między przedsiębiorcą będącym podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową, natomiast umowa o prowadzenie PPK jest zawierana w imieniu i na rzecz zatrudnionych z instytucją, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK (i tu trzeba m.in. podać imienną listę ubezpieczonych pracowników itd.)

Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.
Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. Oszczędzający przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.

Do PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat (od 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otwiera dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności – prywatne rachunki PPK.
Pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w ramach PPK, po osiągnięciu 60. roku życia będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków.

Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (koniecznie na piśmie).

Kto nie musi wdrażać PPK

  • Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.
  • Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).
  • Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
  • Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25proc. osób zatrudnionych.

Szczegółowe informacje dotyczące PPK można znaleźć m.in. w poniższych linkach:
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1491172,ppk-przesuniete-przez-covid-19-aktualne-terminy-dla-pracodawcow-firm.html
https://www.mojeppk.pl/informacje-ogolne.html