23 listopada 2020

Tarcza Finansowa PFR – termin składania dokumentów

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa PFR”, przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do banku  najpóźniej do 31.12.2020r. dodatkowe dokumenty.

Na stronach kilku banków znaleźć można już informacje przypominające o tym obowiązku: 

“Do 31 grudnia 2020 roku masz czas, aby dostarczyć nam dokumenty.
Umowę subwencji finansowej w imieniu przedsiębiorcy podpisuje tylko jedna osoba. Do 31 grudnia 2020 roku, jako beneficjent subwencji PFR, musisz dostarczyć nam dokumenty, które potwierdzają, że umowę podpisała osoba do tego uprawniona.

Jeśli nie dostarczysz takich dokumentów, PFR zobowiąże Cię do zwrotu całości subwencji.”

Jakie dokumenty są wymagane:

1. dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do jego reprezentowania. W zależności od sytuacji są to:

– aktualny lub pełny odpis z KRS na datę umowy i każdego wniosku lub pełny odpis z KRS na datę złożenia dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku);

– wydruk z CEIDG na datę umowy i każdego wniosku lub na datę złożenia dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku);

– pełnomocnictwo i aktualny lub pełny odpis z KRS lub pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG

 lub

2. potwierdzenie przedsiębiorcy w formie oświadczenia wraz z aktualnym lub pełnym odpisem KRS lub wydrukiem z CEiDG, jeżeli osoba, która zaakceptowała umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy, nie była uprawniona do jego reprezentacji.

Więcej o pełnomocnictwie i oświadczeniu

Polski Fundusz Rozwoju wymaga, by pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła wniosek lub zawarła umowę subwencji finansowej w imieniu klienta oraz oświadczenie beneficjenta zostały podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta, których dane ujawnione są w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dostarczone do Banku wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Powinny być one również zgodne ze wzorem zawartym w Regulaminie Tarczy Finansowej PFR.

Poniżej edytowalne wzory druków oraz wspomniany Regulamin:

Wzór oświadczenia

Wzór pełnomocnictwa

Regulamin Tarczy Finansowej PFR

Zachęcamy by na bieżąco śledzić wiadomości na stronach swoich banków, za pośrednictwem których składali Państwo wnioski i podpisywali umowy, gdyż najpóźniej do 30.11.2020 każdy bank ma obowiązek zamieścić informacje o formie w jakiej należy dostarczać ww. dokumenty.