11 października 2016

…. z prac Zarządu KRIO ….

….  Po wakacyjnej przerwie, w dniu 28 września odbyło się drugie posiedzenie „nowego” Zarządu KRIO, powołanego w czerwcu b.r. przez XXII Zjazd Delegatów KRIO, na okres kolejnej, czteroletniej, VI-tej kadencji : 2016 – 2020;

Pierwsze posiedzenie miało miejsce 29.06.b.r. i w głównej mierze, poświęcone było sprawom organizacyjnym. Na posiedzeniu Zarządu KRIO w dn.28 września, omawiano już konkretne zagadnienia, zarówno te będące kontynuacją projektów z poprzedniego okresu, jak i sprawy nowe, co do których winny być podjęte decyzje i działania w najbliższym czasie. Spośród projektów rozpoczętych przez Zarząd poprzedniej kadencji, w chwili obecnej najwięcej uwagi wymagają zbliżające się Targi i Konferencja OPTYKA 2016 (18-19.XI.b.r.) oraz rozpoczęta w kwietniu b.r., i dobrze „rozwijająca się” społeczna kampania edukacyjna „O DOBRYM WIDZENIU”. Inne punkty porządku obrad posiedzenia dotyczyły m.in.:

  • stanu zaawansowania prac w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych, w których to pracach uczestniczy, m.in. przedstawiciel KRIO.
  • dostępności finansowych środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020 i możliwości wykorzystania ich w branży optycznej.
  • W 2017 roku  planowane są dwie sesje egzaminacyjne w KRIO – wiosenna i jesienna (bardziej dokładne terminy zostaną podane w terminie późniejszym). Komisja Egzaminacyjna KRIO jest uprawniona do przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie „optyk okularowy.Podobnie jak Komisje innych izb rzemieślniczych ZRP, działa na podstawie Ustawy o rzemiośle  oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez KRIO są opatrzone pieczęcią ze znakiem godła państwowego i mają charakter dokumentu państwowego.

Informacje o realizacji niektórych projektów prezentujemy na naszym profilu facebook

https://www.facebook.com/izba.optyczna/

KRIO posiada też „swój” kanał na You Tube, gdzie prezentowane są różne materiały filmowe, związane z działalnością Izby

https://www.youtube.com/channel/UCu_vpIMYuYKPNBgP25Tyh5g